Gold Hotel
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5

Regulamin dotyczy Hotelu Gold***, zwanego w dalszej części Hotelem.
Właścicielem Hotelu jest Gold Hotel Teresa Konopka, ul. Oswalda Balzera 35, 34-500 Zakopane, NIP: 7351001201, REGON: 490236540.
Osoby korzystające z pobytu w Hotelu zwane są w dalszej części regulaminu Gośćmi.
Osoba dokonująca rezerwacji w Hotelu oraz płatności za rezerwację zwana jest dalej Rezerwującym.

I. Informacje podstawowe:

 • Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.
 • Goście korzystający z pobytu w Hotelu zobowiązani są także do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz, w wyjątkowych sytuacjach, stosowania się do poleceń pracowników Hotelu.
 • W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Hotel ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług Gościom, którzy je naruszają. Osoby te zobowiązane są do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracowników Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualne poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do niezwłocznego opuszczenia terenu Hotelu.
 • Dane osobowe:           
  1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy że administratorem danych osobowych jest F.H.U. BARTŁOMIEJ KONOPKA NIP: NIP: 7352876775 REGON: 380159708
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji noclegu, oraz świadczenia usług hotelarskich, a w przypadku udzielonej zgody również w celach marketingowych.
  3. Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez hotel.
  5. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie w celach marketingowych dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądania ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, oraz prawo do bycia zapomnianym.
  6. Państwa dane mogą zostać udostępnione lub przekazane następującym kategoriom odbiorców:***
  - firmom transportowym i taksówkarskim w przypadku zamówienia dla gościa transportu lub przesyłki kurierskiej;
  - firmom świadczącym usługi wsparcia IT dla hotelu;
  - firmom świadczącym usługi obsługi księgowej;
  - firmom świadczącym obsługę prawną;
  - firmom świadczącym usługi marketingowe dla hotelu.
  7. W przypadku stwierdzenia że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
  8. W Hotelu zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. Monitoring służy poprawie bezpieczeństwa gości hotelowych. Dane z monitoringu są przechowywane przez 90 dni. Dane z monitoringu mogą być udostępnione na żądanie odpowiednich służb.
  9. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie hotelu, lub za pomocą skrzynki mailowej rodo@goldhotel.eu
 • Rezerwacje dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności. 
 • Do korzystania z Hotelu uprawnione są wyłącznie osoby zameldowane w recepcji Hotelu. Gość nie może przekazywać wynajętego pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę. 
 • Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w Hotelu otwartego ognia, a w pokojach ponadto: żelazek, grzałek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia pokoi. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 • Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń Hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Podstawą rekompensaty pieniężnej za uszkodzenia lub zniszczenia jest cennik dostępny w recepcji Hotelu.
 • W przypadku stwierdzenia różnic spisu wyposażenia pokoju ze stanem faktycznym lub uszkodzeń, należy ten fakt zgłosić w recepcji bezpośrednio przy zasiedlaniu pokoju. W przeciwnym razie przyjmuje się, że wyposażenie było kompletne i bez uszkodzeń.
 • Goście zobowiązani są w szczególności do korzystania z urządzeń Hotelu w sposób niepowodujący uszkodzeń ani pogorszenia ich stanu;
 •  Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzeń rzeczy wniesionych przez Gości do pokoju regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność Hotelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Hotel ma prawo do odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
 • Po upływie pobytu Gość ma obowiązek zgłosić swój wyjazd celem odbioru pokoju przez pracownika Hotelu.
 • Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 i kończy o godz. 11:00.
 • Na terenie Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia. 
 • Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 6:00.
 • Użytkownicy pokoi mają obowiązek takiego zachowania, by w godzinach ciszy nocnej w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób, a w ciągu dnia było zgodne z normami społecznymi i poszanowaniem prawa do wypoczynku innych osób przebywających na terenie Hotelu.
 • Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokojach w godzinach od 6:00 do 22:00.
 • Przebywanie osób niezameldowanych w pokojach po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Rezerwującego na odpłatne dokwaterowanie tych osób. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny doby hotelowej z cennika dostępnego w recepcji lub na stronie internetowej Obiektu.
 • Hotel nie akceptuje pobytu ze zwierzętami.
 • Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny, a także wszelkie następstwa tych czynów oraz za zaistniałe sytuacje na terenie Hotelu.
 • Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających lub zachowujących się wulgarnie.


II. Opłaty dodatkowe:

 • Dziecko do lat 6 (jedno dziecko na dwoje dorosłych) nie ponosi żadnych opłat za pobyt, jeżeli śpi na obecnym łóżku. Opłata za pobyt dzieci powyżej 6 lat oraz poniżej 6 lat śpiących na dostawkach, jak za osobę dorosłą. 
 • W części pokoi istnieje możliwość bezpłatnego dostawienia łóżeczek dziecięcych.
 • Płatności dokonywane na miejscu przyjmowane są w gotówce lub kartą kredytową.

III. Zadatek:

 • Do dokonania rezerwacji wymagane jest dokonanie przedpłaty w formie zadatku.
 • Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją przez Rezerwującego warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie.
 • W przypadku oferty standardowej, Rezerwujący zostanie z tytułu zadatku obciążony przedpłatą stanowiącą 30% całkowitej ceny rezerwacji.
 • W przypadku oferty bezzwrotnej, Rezerwujący zostanie obciążony z tytułu zadatku przedpłatą w wysokości całkowitej wartości rezerwacji w dowolnym momencie.
 • Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.


IV. Rezygnacja:

 • W przypadku oferty standardowej, anulacja lub zmiana w rezerwacji w terminie do 60 dni przed datą przyjazdu skutkuje rozwiązaniem umowy, a Hotel nie obciąży Rezerwującego żadnymi opłatami.
 • W przypadku anulowania lub zmian w rezerwacji po terminie wymienionym w pkt. 1 lub w przypadku nie pojawienia się Gościa w Hotelu, Rezerwujący zostanie obciążony opłatą w wysokości 30% wartości całej rezerwacji.
 • W przypadku oferty bezzwrotnej Rezerwujący zostanie obciążony całkowitą ceną rezerwacji w przypadku odwołania rezerwacji w dowolnym momencie.

V. Rezerwacje online:

 • Dokonanie rezerwacji online możliwe jest poprzez stronę goldhotel.eu 
 • W celu potwierdzenia rezerwacji, Rezerwujący zobowiązany jest dokonać wpłaty w wysokości 30% wartości całej rezerwacji (przy wyborze oferty standardowej) lub 100% wartości całej rezerwacji (przy wyborze oferty bezzwrotnej) w ciągu jednej godziny od dokonania rezerwacji.
 • Dokonanie płatności odbywa się poprzez system płatności PayU, udostępniony w panelu rezerwacji.
 • Do rezerwacji online stosuje się takie same zasady rezygnacji oraz reklamacji jak w stosunku do rezerwacji dokonywanych w innych formach. Zasady te określone zostały w rozdziałach IV i VI niniejszego regulaminu.

VI. Postępowanie reklamacyjne

 • Goście mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych przez Hotel.
 • Hotel przyjmuje do rozpatrzenia jedynie reklamacje wysłane drogą elektroniczną, na adres: recepcja@goldhotel.eu w  terminie do 14 dni od daty zakończenia pobytu Gościa w Hotelu lub, jeżeli pobyt nie odbył się w terminie wynikającym z dokonanej rezerwacji – w terminie do 14 dni od daty, w jakiej pobyt powinien się odbyć.
 • Hotel zastrzega sobie 14-dniowy termin rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Gościa. W tym terminie Hotel poinformuje Gościa o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

VII. Informacje dodatkowe:

 • Oferujemy bezpłatny parking zlokalizowany obok Hotelu. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za zaparkowany samochód ani pozostawione w nim mienie.
 • Na terenie Hotelu dostępny jest bezpłatny Internet Wi-Fi.
 • Na terenie Hotelu możliwość skorzystania z restauracji, saunarium, sali zabaw dla dzieci, narciarni, zaplecza konferencyjnego.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI GOLD HOTEL

Niniejsza polityka została opracowana w celu poinformowania o zasadach ochrony prywatności  podczas wykorzystywania informacji otrzymywanych pośrednio lub bezpośrednio od naszych Klientów, w tym również informacji, które pozyskujemy za pośrednictwem stron internetowych.

 • Administratorem Danych Osobowych jest  BARTŁOMIEJ KONOPKA  prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. BARTŁOMIEJ KONOPKA z siedzibą w ZAKOPANEM, UL. OSWALDA BALZERA 35, 34-500
 • ​Administrator danych informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane w skrócie RODO.
 • ​Zbieramy dane osobowe które są niezbędne do dokonania rezerwacji pobytu, oraz wykonania kompleksowej usługi hotelowej.
 • ​Podanie przez Klienta danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, natomiast jest niezbędne w celu wykonania rezerwacji pobytu i usługi hotelowej
 • Dane zbieramy podczas :
  - procesu rezerwacji przez stronę internetową
  - procesu rezerwacji wykonywanej osobiście w hotelu, drogą telefoniczną lub mailową, a także w trakcie meldowania  gościa w hotelu
 • Dane możemy pozyskać również od naszych partnerów z portali rezerwacyjnych (Booking.com , HRS, organizatorów imprez, itp. ), jeśli wyrażona została na to zgoda.
 • Zbieramy następujące dane :

Podczas rezerwacji przez stronę internetową istnieje możliwość założenia konta Klienta lub założenia jednorazowej rezerwacji.

1.Przy zakładaniu  konta na stronie hotelu, Klient samodzielnie ustala hasło dostępu do konta, oraz podaje następujące dane:
a) Imię i Nazwisko
b) Adres ( ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto)
c) Numer telefonu
d) Adres e-mail

Wyżej wymienione dane mogą być samodzielnie zmieniane przez Klienta po zalogowaniu się do konta
- Przy jednorazowej rezerwacji wykonywanej przez stronę internetową, zakres zbieranych danych jest taki sam jak podczas zakładania konta, powiększony dodatkowo o kraj zamieszkania.

2. Podczas rezerwacji dokonywanych osobiście, drogą telefoniczną lub mailową lub przez chat, a także meldowania Klienta w hotelu zbierane są następujące dane :
a) Imię i Nazwisko;
b) Adres ( ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);
c) Numer telefonu;
d) Adres e-mail;
e) Dane Przedsiębiorstwa wraz z nr  NIP ( w przypadku wystawiania f-ry VAT na przedsiębiorstwo);
f) Nr rejestracyjny pojazdu należącego do Klienta (w przypadku korzystania z parkingu hotelowego);
g) Nr dokumentu tożsamości.
3. Dane dzieci takie jak imię, nazwisko, narodowość i data urodzenia zbierane są wyłącznie od ich rodziców lub opiekunów prawnych w celu ustalenia ich wieku i przysługujących im zniżek, oraz w celach statystycznych ( obowiązek GUS i opłata klimatyczna).
4. Podczas korzystania ze stron internetowych hotelu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje ( adres IP przypisany do komputera z którego nastąpiło wejście na stronę hotelu, zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, rodzaj systemu operacyjnego).

Zebrane dane wykorzystujemy do:
1. Wypełniania naszych zobowiązań względem Klientów.
2. Obsługi rezerwacji pokoi i wniosków dotyczących zakwaterowania:
- tworzenie i przechowywanie dokumentacji prawnej zgodnie ze standardami księgowości
Obsługi pobytu Klienta w hotelu:
- monitorowanie korzystania z usług (telefon, bar, płatna telewizja itp.)
- zarządzanie dostępem do pokoi,
- wewnętrzne zarządzanie listami Klientów, którzy zachowali się niewłaściwie podczas pobytu w hotelu (zachowanie agresywne i antyspołeczne, naruszenie warunków umowy z hotelem, naruszenie zasad bezpieczeństwa, kradzież, wyrządzenie szkody i wandalizm, problemy przy płatności).

Poprawy obsługi hotelowej, a szczególnie:
- przetwarzania danych osobowych Klienta w ramach naszego programu marketingowego – w celu prowadzenia działań marketingowych, promocji marek i lepszego poznania wymagań i życzeń Klienta,
- lepsze dostosowanie naszych produktów i usług do wymagań Klientów,
- dopasowanie ofert handlowych i wiadomości o promocjach przesyłanych Klientowi,
- informowanie Klienta o specjalnych ofertach i nowych usługach hotelu.
operacje segmentacji w oparciu o historię rezerwacji i preferencje Klienta – w celu przesyłania Klientowi dostosowanych wiadomości,
- tworzenie statystyk i obliczanie wyników handlowych, a także prowadzenie sprawozdawczości,
- zapewnienie danych kontekstowych wykorzystywanych przez narzędzie proponowania ofert, gdy Klient odwiedza internetową stronę hotelu lub rezerwuje hotel,
- wysyłanie newsletterów, promocji oraz ofert usług turystycznych i hotelowych, a także telefoniczny kontakt z Klientem,
- obsługa wniosków dotyczących anulowania subskrypcji, promocji, ofert turystycznych i ankiet zadowolenia,
- branie pod uwagę prawa do sprzeciwu.
3. Poprawa usług hotelu, a w szczególności:
- obsługi skarg i zażaleń,
- oferowanie Klientowi korzyści z tytułu programu lojalnościowego.
4. Zapewnienie bezpieczeństwa i usprawnienie korzystania ze stron internetowych hotelu w tym:
- poprawy nawigacji,
- wdrażanie środków zabezpieczających i zapobiegających oszustwom
5. Zapewnienie zgodności z przepisami prawnymi (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych).

 • Dostęp do danych osobowych Klientów mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy hotelu, oraz Podmioty przetwarzające z którymi zawarto odrębne umowy (podwykonawcy świadczący usługi dla hotelu). Dane mogą zostać również udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • ​Hotel Gold podejmuje właściwe środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w celu zapewnienia maksymalnej ochrony danych osobowych naszych Klientów.
 • Kiedy Klient przekazuje nam dane karty kredytowej podczas rezerwacji, przekierowywany jest na stronę akceptanta kart płatniczych który zapewnia bezpieczeństwo przeprowadzanej transakcji.
 • Klienci hotelu mają prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez hotel. Ponadto prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądania ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, oraz prawo do bycia zapomnianym w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
 • Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania.
 • Dane pozyskane z monitoringu usuwane są maksymalnie po 90 dniach od daty ich rejestracji. W przypadku stwierdzenia że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
   
 • Polityka Coocies

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
2.  Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
3.Operator serwisu (tu nazwa i ewentualnie adres) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
- dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
-  przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
- możliwości logowania do serwisu
-   utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

Źródło: ciasteczka.org.pl

Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie hotelu, lub za pomocą skrzynki mailowej rodo@goldhotel.eu

 

Trwa ładowanie strony prosimy czekać...